Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden

image_pdfimage_print

 

Van: Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark <pieterchristiaanpark@hotmail.com> Verzonden: zondag 20 augustus 2017 11:31 Aan: raadsleden@leeuwarden.nl CC: c.sinnema6@upcmail.nl; vanderhaarsebastiaan@gmail.com; ine1974@live.nl; avdleij@live.nl; sara-kroos@hotmail.com; m.rijpstra1@vodafonevast.nl; djbranderhorst@hotmail.com; baruna40@yahoo.com; yepzeinstra@gmail.com; paulfaber@upcmail.nl; Otto de Jong; pclamsma@gmail.com; ytenkate@mail.com; mmourik52@live.nl; misjasirag@gmail.com Onderwerp: Nieuwbouw Aldân gaat ten koste van leefklimaat en veiligheid Pieter Christiaanpark

 

 

Geachte  raadsleden,

 

Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark, is een initiatief van de bewoners van ons park. Met allerlei initiatieven proberen wij als bewoners de leefbaarheid en de onderlinge binding te vergroten. De website www.pieterchristiaanpark.nl is het platform waar iedere bewoner gebruik van kan maken. Op deze website is te zien wat bij  de bewoners leeft en waar zij zich voor hardmaken. Een aantal actieve bewoners steken regelmatig hun tijd in deelprojecten en denken mee over het wel en wee van het Pieter Christiaanpark.  Zij hebben samen deze brief opgesteld, delen de zorgen die hierin vermeld staan en hebben hun naam genoemd onderaan de mail. Het  aantal bewoners die deze oproep steunt is veel groter.

Bij veel bewoners bestaan er momenteel zorgen over de bestemming van onze  buurt/ speelveld, de groene omgeving aan de Beatrixstraat en de toenemende verkeersoverlast en onveiligheid.  Dat is niet zo verwonderlijk want het Pieter Christiaanpark park is gelegen pal naast de drukke Overijsselselaan en via de Beatrixstraat doorkruist veel sluipverkeer het Pieter Christiaanpark en de daarop volgende straten.  De Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark heeft haar bedenkingen hierover al meerdere keren kenbaar gemaakt bij de Gemeente. De nieuwbouwplannen van Aldlânstate dragen hier straks ook extra aan bij en dat is de reden waarom wij met een afvaardiging van bewoners van het Pieter Christiaanpark hier aandacht voor willen vragen aan de raad.

 

Stichting Rendant (Aldlânstate) heeft het voornemen om nieuwbouw te plegen van 129 senioren appartementen. Dit complex  wordt vóór het bestaande gebouw geplaatst. Na realisatie van de nieuwbouw zal de bestaande bouw afgebroken worden.  Deze ongebruikelijke volgorde heeft alleen te maken met het financiële belang van Rendant/investeerder.

Aangezien de nieuwbouw van Aldlânstate niet voldoet  aan het bestemmingsplan, wordt vreemd genoeg gebruik gemaakt van een verkorte procedure, waarbij de raad op enig moment gevraagd wordt om een  ”verklaring van geen bedenkingen” af te geven.

Wij vinden de bouw van huisvesting voor senioren een goed zaak die past in de toename van senioren. Maar wij als bewoners vinden dat de situering zeker anders kan, zodat  ons speelveld en de huidige flora en fauna  behouden blijven en verkeer een beperkte rol blijft spelen.

Hieronder onze bezwaren :

 

De locatie van de ontsluiting van de nieuwbouw zal de  verkeersveiligheid verslechteren en zorgen voor meer verkeersoverlast. 

Al jaren zijn wij met de Gemeente Leeuwarden bezig om het Pieter Christiaanpark verkeersveiliger te maken.  De tot nu toe grootste oorzaak van de verkeersonveiligheid is het sluipverkeer.

In het voorliggende plan wordt de ontsluitende weg van de 129 appartementen verplaatst naar de Beatrixstraat ter hoogte van de Constantijnstraat. Veel bewonersverkeer van Aldlânstate zal dan hun weg vervolgen via de Beatrixstraat , onder de brug door, naar Nylân om de wijk uit te gaan

Momenteel ligt  de toegangsweg aan de Hempenserdyk waar ook de ontsluiting  van zorgcomplex Erasmus is gelegen. Het feit dat beide zorgcomplexen nu gebruik maken van deze ontsluiting zorgt er in de praktijk voor dat verkeersdeelnemers extra alert zijn. Het zou veel beter zijn om de huidige toegangsweg te blijven gebruiken.

 

De verwachting is dat het autogebruik van de bewoners van het nieuwe Aldlânstate  zal stijgen, omdat de beoogde bewoners veel jonger en actiever zullen zijn dan de huidige bewoners (80+). Hierdoor zal het auto verkeer toenemen. De huidige bewoners zijn door hun leeftijd veel minder in staat om van een auto gebruik te maken. Naast de verkeerstoename van een groot aantal ouderen, ook door de komst van Erasmus, zorgt dit voor verdere verkeerstoename en meer  verkeersoverlast en verkeersonveiligheid

Note:  Dagelijks rijden er bijna tweeduizend auto’s door de Beatrixstraat.  Zeker de helft is sluipverkeer. Verkeer neemt de kortste weg en snelste weg.  Wanneer de ontsluiting van het nieuwe Aldlânstate ter hoogte van de Constantijnstraat zal komen, zal de verkeersdruk, van en naar Aldlânstate  op de kanaalkant van de Beatrixstraat nog meer toenemen, in plaats van reduceren. Gezien alle maatregelen die recent genomen zijn zal een verdere toename toch ook voor de gemeente niet acceptabel zijn?

 

Aantasting van flora en fauna.

Rondom het speelveld en dus ook langs de Beatrixstraat  ligt een heel mooi stuk natuur, waarin  veel dieren,  waaronder beschermde diersoorten zoals vleermuizen en uilen huizen. Dit ligt op zowel het terrein van  Aldlânstate als op het gemeentelijk groen.  Bij nieuwe plannen, zoals dit plan, moet de gemeente naast het aanvragen van een kapvergunning, het opnemen voor deze beschermde diersoorten. Weg halen van bomen is zo gebeurd, maar voordat nieuwe aanplant weer zo groot is dat deze beschermde vogels hierin weer willen nestelen, duurt tientallen jaren. In dit geval spelen economische redenen mee om de nieuwbouw  zo te realiseren, dat dit ten koste gaat van speelveld en flora en fauna.

 

Speelveld en groen komen weer in de verdrukking 

Het huidige speel-/buurtveld is in 2000 door de gemeente Leeuwarden aangewezen als compensatie voor het niet doorgaan van het buurt speelveld. Dit veld was bestemd  voor de toekomstige bewoners van het Pieter Christiaanpark en was  gepland, in het hart van het Pieter Christiaanpark, aan de vijver van de Avéroresidentie.  Een van de bezwaren van de Avéroresidentie bij de bouw van het Pieter Christiaanpark was een speel-/buurtveld voor de Avéroresidentie  In overleg met de Gemeente kreeg de Avéroresidentie een grotere vijver en kwam het speel-/buurtveld, op de huidige locatie aan de Beatrixstraat.   Hierdoor was het Pieter Christiaanpark makkelijker te realiseren.

Het speel-/buurtveld wordt, op initiatief en samen met bewoners, gemeente en wijkpanel, onderhanden genomen en krijgt dan ook waarde voor alle leeftijdsgroepen.

Onderdeel van de nieuwbouw van Aldlânstate is het door de gemeente verkopen/ruilen van een stuk openbaar groen, waarop een gedeelte van het nieuwe gebouw komt te staan. Op dit openbaar groen staat het huidige speel-/buurtveld.  Hierdoor komt het groen maar ook het speel-/buurtveld weer in de verdrukking.

 

Normale en serieuze participatie van eigen omgeving niet mogelijk.

Een omgevingsvergunning ex 2.12 lid 3 sub a Wabo  is een verkorte procedure. De tot op heden gevolgde procedure is zo’n verkorte procedure. Het is voor de Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark onduidelijk waarom voor deze verkorte procedure wordt gekozen. Gezien de grootte en de impact van het project (129 woningen, niet in het bestemmingsplan passend etc.), maar ook gezien alle andere bezwaren in de omgeving mag redelijkerwijs verwacht worden dat er een procedure gevolgd wordt zoals de wetgeving dat bedoeld heeft.  De huidig gevolgde verkorte procedure laat geen normale en serieuze participatie van de omgeving toe. Het lijkt ons daarom logisch, en stellen daarom ook voor, om de normale bestemmingsplanprocedure hier te volgen.

 

De gemeente raad krijgt straks het verzoek om met een verklaring van geen bedenkingen akkoord te gaan. Wij vragen U allen de situering van de nieuwbouw kritisch te bekijken, en de belangen van de omgeving daarin mee te nemen. Voor de bewoners van het Pieter Christiaanpark  is het belangrijk dat het huidige speel-/buurtveld met flora en fauna behouden blijft. Verder vragen wij dat  de ontsluitingsweg van Aldlânstate blijft conform de huidige situatie zodat  verkeersonveiligheid en overlast in de Beatrixstraat niet verder zullen toenemen.  Een aanpassing in de toekomstige situering is naar onze mening  nu nog mogelijk zonder noemenswaardige extra investeringen. Hierbij kan makkelijk voldaan worden aan de belangen van de omgeving. Samen met  Aldlanstate en de Gemeente Leeuwarden willen en kunnen wij zorgen voor het behoud van een plezierige en veilige leefomgeving voor iedereen.

 

Uw reactie zien wij gaarne tegemoet

 

Namens  Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark

 

 

Dick Branderhorst

Grietje Branderhorst

Cor Sinnema

Ina Sinnema

Jan Loois

Familie P. Faber

Sebastiaan van der Haar

Elisabeth van der Haar

Ine  Klos

Cees Boersma

Andre v.d. Leij

Maaike Rijpstra

Martin van Mourik

Sara Kroos

Misja Sirag

Yep Zeinstra

Familie Ten Cate

Uif van Driel

Paulien Lamsma