Druk bezochte bijeenkomst Gemeente Leeuwarden over verkeeroverlast Pieter Christiaanpark

image_pdfimage_print

Terug naar home

publiek en presentatieZeker 150 om-, aan- en bewoners van het Pieter Christiaanpark waren aanwezig bij de bijeenkomst van 8 december j.l. in de Nylanstate. Daar had niemand op gerekend. Hieruit blijkt wel dat de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid in de wijk de gemoederen zeker bezighoudt.
De door de gemeente gehuurde ruimte in de Nylanstate was veel te klein, en daarom werd de bijeenkomst verhuisd naar de grote hal.  Helaas niet de ideale locatie voor zoveel mensen, want er was geen geluidsinstallatie, waardoor niet alles voor iedereen te volgen was. Maar liever zo dan met 10 man in een lege zaal.
Dijkstra trapt afTijdens de presentatie en inventarisatie van de afdeling verkeersplannen , werden kritische vragen door de aanwezigen gesteld. Ook werden er ideeën en oplossingen door de bewoners aangedragen. Behoorlijk wat  aanwezigen vonden het  ergerlijk dat hier amper naar geluisterd werd, en ook  vaak afgedaan werden als “niet haalbaar” of “past niet in het gemeentelijk verkeersbeleid”.
Wat opviel was dat het beleidsplan van de gemeente als  erg rigide werd ervaren.  Het door de gemeente geaccordeerde plan moet de verkeersveiligheid en de doorstroming bevorderen, maar voor de geopperde (tijdelijke) oplossingen biedt dit plan geen ruimte. Een bewoonster stelde voor  grote verkeersborden  met 30 km duidelijk op te hangen bij binnenkomst van de wijk.Busse en collega  Een bord wat bij iedere wegomleiding probleemloos geplaatst wordt, kan als tijdelijke oplossing, vanwege dit beleidsplan, niet gehonoreerd worden.  Zo werden er nog meer praktische en goedkope alternatieven geopperd  die de verkeersveiligheid zouden kunnen verhogen. Maar helaas  werden ze niet in overweging genomen door het vasthouden aan dit beleid.  Het kan toch niet de bedoeling van dit beleid zijn om maatregelen voor de verkeersveiligheid maar niet te nemen omdat ze er niet precies inpassen.  Daar valt door B&W best nog een winstpunt te behalen. Want door je ambtenaren in een dergelijk keurslijf te drukken, mis je als Gemeente Leeuwarden de verbinding met de positief meedenkende burger.

Kritische bewoners laten van zich horen.

Kritische bewoners laten van zich horen.

En laten we eerlijk zijn, als het om de veiligheid van onze kinderen gaat dan is weigeren vanwege het beleid dat de veiligheid moet borgen de omgekeerde wereld.
Een bewoner van de Mauritsstraat haalde aan dat zijn kinderen over de stoep naar school moeten fietsen. En dat vanwege de drukke verkeersituatie, zeker in de spitsen. Kinderen over de Beatrixstraat naar school laten fietsen is levensgevaarlijk.
Wat wel duidelijk werd is dat de gevolgen van het beperken van de overlast en daarmee samenhangend het bevorderen van de veiligheid voor direct en indirect  aanwonenden verschillend wordt ervaren.  publiek op de hoedejEen stukje omrijden wordt door de een als geen probleem gezien, maar door de ander als een offer  ervaren.  De verkeersoverlast /onveiligheid  is dus nog steeds onvoldoende bekend bij menige bewoner die er verder vandaan woont. Metingen van de gemeente en de daarbij behorende grafieken onderbouwden de problematiek. Dagelijks rijden er bijna 3000 auto’s  door de Beatrixstraat. De concentratie hiervan ligt tussen 7 uur en 10 uur s’ochtends en 15 uur en 18 uur s’avonds.

Het onderwerp tijdelijke toegezegde maatregelen kwam aan het einde van de bijeenkomst door de hectiek in de verdrukking. Deze maatregelen zijn al ruim 4 maanden geleden toegezegd, maar deze  zijn nog steeds niet uitgevoerd. Het gaat hierbij om grotere 30 km-borden, het aanbrengen van “30”op het wegdek en het plaatsen van digitale snelheidsmeters.
Toch werden een aantal belangrijke ideeën en op en aanmerkingen door de afvaardiging van de gemeente meegenomen en onderzocht worden op haalbaarheid. Ook de voorstellen die werden afgedaan als niet haalbaar of niet in het beleid passend zouden met argumenten onderbouwd worden waarom ze dan niet haalbaar zijn.  De bewoners kregen de toezegging dat uiterlijk medio februari 2015  de Gemeente Leeuwarden met de antwoorden hierop en met een aantal uitgewerkte alternatieven terug zal komen.publiek