Ingezonden plan Beatrixstraat van Dhr. Schippers

image_pdfimage_print

Binnengekomen aanvulling (d.d. 24.01.2015)  op ondergenoemde bijdrage:
Als verkeer remmende maatregel over de hele Beatrixstraat ( en mogelijk ook elders) regelmatig wegversmallingen ter breedte van een bus aanleggen (zoals bij de Harmonie), van behoorlijke lengte en met per rijrichting wisselend voorrang. Hoe langer de versmalling is, des te groter de kans dat men meer zal moeten inhouden. Voor de veiligheid bij oversteken zouden ook een paar zebra’s moeten worden gerealiseerd.

Alternatief plan ter oplossing van de problematiek m.b.t. de Beatrixstraat.

Probleem.

Onveiligheid Beatrixstraat door:

1 Overschrijding max. snelheid van 30 km/u.
2 Sluipverkeer.

Uitgangspunt.

Veiligheid Beatrixstraat verbeteren,……..  maar
–  Beatrixstraat moet (zoveel mogelijk) geschikt zijn/blijven voor doorgaand verkeer.
– Geen permanent eenrichtingsverkeer ( is snelheidsbevorderend  en vrijheidsbeperkend).
– Woongenot moet zo min mogelijk beperkt worden.
– De “pleger” moet  worden ontmoedigd/gestraft
– De gemeente behartigt de belangen van de bewoners.

Oplossingen.

Ad 1

–   Aanbrengen van fysieke snelheidsremmende voorzieningen, m.u.v. drempels.
–  Duidelijker/vaker max. 30 km/u. aangeven middels herhaling van (smiley-)borden,
–  Plaatsing flitsp(a)al(en).
Ad 2

–  Beatrixstraat voor niet-bestemmingsverkeer (alleen auto’s/motoren) gedurende
bepaalde tijden afsluiten en wel als volgt:
Vanaf Hempenserdyk tot Nylânsdyk ma – vr   tussen 7.00 u. en 9.00 u. en
vanaf Nylânsdyk tot Hempenserdyk tussen 16.00 u. en 18.00 u.
NB.  De bewoners van de Beatrixstraat en achterliggende straten – plus evt. het
doodlopende deel van de Hempenserweg  r. Overijsselselaan –  vallen
hierbuiten als vergunninghouders*) op grond van adressering op de groene
kaart van de autoverzekering**)
–   Via bebording op Nylânsdyk (2x), de Beatrixstraat(2x) en Hempenserweg,
J.  Botkeweg en op de splitsing Rietgras/Weideflora de tijden aangeven, waarop de
Beatrixstraat ma – vr voor autoverkeer gesloten is, behalve voor  vergunning-
houders en fietsers.

*)   Hieronder vallen tevens lijnbussen en bepaalde gemeentelijke diensten
*)   Indien de groene kaart van een bewoner niet op zijn naam staat, moet hiervoor
een voorziening worden getroffen.

–    De toegang tot de Beatrixstraat moet aan de zijde van de Nylânsdyk worden voorzien van
eenzelfde bestrating/bestreping als welke is aangebracht, waar men de Nylânsdyk
rechtdoor in de richting van het Oostergooplein gaat.  Deze beide bestratingen
moeten fysiek en optisch tot een eenheid worden; tevens moet daarbij  een vloeiende
bocht worden gecreëerd tussen Nylânsdyk en Beatrixstraat in de richting van de
Julianalaan als zijnde de gewenste rijrichting.

Nadelen.

Beatrixstraat geen 24-uurs doorgaande weg.

Voordelen.

–   geen 24-uurs afsluiting voor doorgaand verkeer.
–   Bewoners worden niet beperkt door de maatregel(en).
–   Reductie sluipverkeer.
–   Waarschijnlijk betere betaalbaarheid.
–   Eenvoudige steekproefsgewijze handhaving  zeer wel mogelijk.
–   Aanliggende bedrijven (o.a. een hotel) steeds bereikbaar.
–   Aanpassing op punten blijft mogelijk, bij een bussluis zal de maatregel – zeker
gezien de kosten – definitief zijn.

Mogelijke aanvullende maatregelen m.b.t. de veiligheid, zoals aanleg van een eenzijdig
fietspad  voor tweerichtingsgebruik, ronde bochten haaks maken, parkeerhavens,
fietsstroken, haaientanden / kruispuntborden  voor de zijstraten

Tot slot.

Ik ben van mening dat een bussluis een buitenproportioneel middel is in dezen,
de verkeerssituatie rechtvaardigt m.i. een dergelijke 24-uurs maatregel niet.
Tevens zou men ook eerst het effect  moeten afwachten  op  de verkeersstromen die
ontstaan door de openstelling van de “Haak”  en  herstructurering van bepaalde
wegen – o.a. de Julianalaan – in Leeuwarden.

Ik hoop dat bovenstaand voorstel kan bijdragen aan een aanvaardbare oplossing.
Voor aanvullingen / opmerkingen houd ik mij aanbevolen.

H. Schippers.

Pieter Christiaanstraat  21