Mail Gemeente Leeuwarden Status update Verkeersplan.

image_pdfimage_print

 

Van:  Dijkstra, Jan (Civiele Techniek)
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2014 10:18:22
Aan: mourik
CC: busse gemeente leeuwarden
Beste heer van Mourik en mevrouw Kroos,
Dank voor uw mail. Helaas kan ik niet ingaan op uw uitnodiging. Op dit moment zijn er veel vragen en uitnodigingen van bewoners uit uw directe omgeving over het verkeer.
Naar aanleiding hiervan hebben wij vorige week besloten om eerst een informatieavond te houden.
Informatieavond:
Wij willen graag tekst en uitleg geven over het project en de verkeerstromen in en door de wijk. Doel van het project is om de Beatrixstraat en de Hempenserweg weer meer de functie van woonstraat te geven. Hiervoor is het nodig dat alle sluipverkeer door beide wijken wordt geweerd. Wij gaan een aantal verbeteringen op papier zetten die mogelijk kunnen bijdragen aan minder verkeer. Ook gaan wij de bewoners vragen om mee te denken aan oplossingen. Een ieder maakt op zijn eigen manier gebruik van de wegenstructuur.
Na deze avond verwachten wij dat er voldoende informatie is uitgewisseld om één of meerdere voorstellen  te maken. Omdat er veel gaat veranderen in en rondom Leeuwarden (reconstructie Julianalaan, opening Haak) zal ook een stukje toekomstverwachting meespelen. Deze gaan wij dan opnieuw voorleggen. Aan de hand van de reacties en meeste voorkeuren gaan we dit dan concreet maken. Wij verwachten dat op deze manier een acceptabele maar ook gedragen oplossing tot stand zal komen.
Bussluis en voorwaarden:
Er zijn met de heer Busse afspraken gemaakt over een bussluis. Ook zijn er voorwaarden genoemd om dit uit te kunnen voeren. Met name draagvlak om een verkeersbesluit te kunnen nemen. Uit de vele reacties is afgelopen 2 weken gebleken dat er in de directe omgeving veel verschillende meningen zijn. Dit heeft tot gevolg dat er nu geen besluit genomen kan worden zonder eerst een ieder goed te informeren. De bussluis is dus nog steeds een optie maar gezien de reacties zal de juiste locatie ook nog gezocht moeten worden. Dit is de stand van zaken op dit moment.
Ook is er in het eerdere gesprek gemeld dat door het weghalen van de drempels de snelheid weer iets kan toenemen. Wij houden dit in de gaten en indien nodig gaan wij beoordelen of er tijdelijke maatregelen nodig zijn.
Bewonersbijeenkomst:
Ik hoop dat u met deze uitleg vanavond verder kan. Een snelle oplossing zoals voorzien zit er helaas niet in en ik hoop op enig begrip van de bewoners, met name de direct aanwonenden. Mogelijk kunnen jullie vanavond eens beoordelen of een bussluis richting of bij Aldlânstate een betere plaats is of dat er nog andere ideeën of mogelijkheden zijn om minder verkeer rustiger door de straat te laten rijden.
Mochten er anders nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. Succes vanavond.
Met vriendelijke groet,

Jan Dijkstra

Adviseur team Civiele Techniek,
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Stadsontwikkeling & Beheer
T(058) 233 8036 / M 06 1829 8241

Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA LeeuwardenTelefoon 14058