Mail verbetervoorstellen naar wethouder Thea Koster

image_pdfimage_print

Geachte mevrouw Thea Koster, Wethouder Infrastructuur,

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 14 oktober j.l. hebben de actievelingen  van Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark zich nog eens over de plannen gebogen. Hieruit zijn een aantal aanvullende verkeersmaatregelen gekomen die ons inziens een nog betere werking van de verkeersveiligheid  en overlast garanderen in aanvulling op het op de 14e oktober gepresenteerde plan. Daarnaast hebben wij onze actievelingen, de aanwonenden (die werkelijk last hebben en de verkeersoverlast en onveiligheid dagelijks ondervinden) van de probleemstraten, hierover geraadpleegd.
Nagenoeg al deze aanwonenden hebben deze extra maatregelen positief ontvangen en menen dat ze bijdragen tot een grotere veiligheid en een betere verminderingen van het sluipverkeer.

Ook hebben wij de vraag gesteld en in welke mate zij tevreden zijn over de op de 14e oktober, door de gemeente,  voorgestelde plannen. Dit mede omdat de spontane stemming op deze avond, de indruk opriep, dat de meeste stemmers niet de gedupeerden waren, maar bewoners die geen last ondervinden van onveiligheid en overlast.

De tot nu toe binnengekomen waarderingen komen uit op een gemiddelde van 5,2. De belangrijkste redenen hiervoor zijn “het niet aanpakken van het sluipverkeer”, “het belang van de aanwonenden wordt  onvoldoende meegewogen” en “de oplossingen op de T splitsingen aan de Beatrixstraat (kanaalkant) verhogen de verkeersonveiligheidgevaarlijker ten opzichte van de huidige situatie.  Het langsrijdend verkeer op de Beatrixstraat heeft door de wegversmallingen (op de T splitsingen) geen ruimte meer om uit te wijken. Hierdoor lopen fietsers een verhoogd risico aangereden te worden door automobilisten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de dwarsstraten sterk dalen om op de Beatrixstraat uit te komen en daardoor fietsers ongewild vaart maken.  Nu mag je van volwassen fietsers verwachten dat ze remmen, maar van kinderen kan dat nog niet. In de laatste 15 jaren zijn er al diverse bijna ongelukken door de aanwonenden geconstateerd. 

Deze laatste reden komt van bewoners van de Beatrixstraat kanaalkant en heeft geen direct belang voor henzelf. Ze komen op voor de kinderen in de dwarsstraten. Een afvaardiging wil hierover graag met de afdeling verkeer praten om samen met hen naar een betere oplossing te zoeken.

De extra maatregelen zijn :

1. een extra versmalling en een verkeersbord in de Beatrixstraat  vlak voorbij het kruispunt Nijlansdyk/Beatrixstraat. Hierdoor is  het voor het (sluip) verkeer direct duidelijk dat ze een gebied  ingaan met diverse verkeer remmende obstakels.  Men kan dan alsnog kiezen om hun weg richting Julianalaan/Aldlansdyk te vervolgen.
2. een veilige en duidelijk herkenbare oversteekplaats bij het speelveld.  Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen de hele Beatrixstraat gebruiken om over te steken, en kunnen ouders, grootouders etc. kinderen gericht instrueren hoe en waar ze moeten oversteken als ze van en naar het speelveld gaan.  Daarnaast is het een duidelijk signaal naar automobilisten. Gezien het toegenomen aantal ouderen met mobiliteitsproblemen, zal ook deze groep voordeel hebben van deze veilige oversteekplaats.
3. een ononderbroken witte streep in de bocht van de Beatrixstraat bij het kanaal.  Regelmatig nemen auto’s de buitenbocht te krap en komen op de weghelft van de tegenligger, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.  Deze maatregel heeft 2 voordelen.  Het beperkt  het nemen van de binnenbocht vanuit de kanaalkant richting Beatrixstraat speelveld. De hoekbewoners kunnen momenteel niet veilig  met de auto vanaf hun oprit de straat oprijden, maar met deze maatregel zal dat waarschijnlijk veiliger kunnen.  Voor een beter voorstel door uw verkeersdeskundigen houden wij ons aanbevolen.
4. het verwijderen van de bus/snelheid drempels bij het speelveld aan de Beatrixstraat.  Deze maatregel is met name bestemd voor de bewoners die daar vlakbij wonen.  Zij ondervinden overlast van trillingen en geluid in hun huizen en tuinen.  De heer Jan Dijkstra ziet mogelijkheden om dit te combineren met maatregel 2.

In de bijlagen kunt u zien waar deze maatregelen gesitueerd zijn.

 

Een probleem wat  buiten de scoop van deze extra verkeersmaatregelen valt, is het gebruik van de veel te zware stadsbussen waar weinig of geen passagiers in zitten.

De contracten worden in 2016 weer herzien. De aanwonenden willen dat bij de nieuwe aanbestedingen, ook gekeken moet worden naar de problemen die momenteel hierdoor worden veroorzaakt, en dat gezocht wordt naar maatregelen. Het verminderen van het aantal lijnen, en het gebruiken van kleine stadsbussen  zullen de veiligheid en het leef komfoort verder verbeteren zonder afbreuk te doen aan de gestelde mobiliteitseisen.

Graag zien wij op korte termijn  uw reactie tegemoet. Een persoonlijke ontmoeting zouden wij zeer waarderen zodat wij het algemeen belang nog eens kunnen onderstrepen.

Met vriendelijke groet
Namens Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark
per adres Constantijnstraat 1,

8935DH Leeuwarden

Martin van Mourik
Sara Kroos
Jan Hallema
Yep Zeinstra
Misja Sirag
Cor Sinnema
Ina Sinnema
Jan Loois
Dick Branderhorst
Jan Smit
Ine Klos
Jaap  Boersma
Yge ten Cate
Maaike Meindertsma
Otto de Jong